Rip Hunter سرکش سفر در زمان باید تیمی از قهرمانان و اشرار را جمع آوری کند تا از وقوع آخرالزمان جلوگیری کند که نه تنها بر روی زمین ، بلکه در همه زمان ها تأثیر می گذارد.

قسمت 7 فصل هفتم اضافه شد