ماکسی ، بازمانده از حمله تروریستی ، به کارل دانش آموز فریبنده می پیوندد و بخشی از جنبش جوانان اروپایی می شود. کسی که چیزی جز به دست گرفتن قدرت ندارد.

مردی را قبل از مسابقه برای فرار از قاتلان و تلاش برای به دست آوردن حافظه خود ، توسط یک قایق ماهیگیری سوار می شود و دچار فراموشی شده است.

گروهی از فضانوردان در مأموریتی چند نسل به پارانویا و جنون می روند و نمی دانند واقعیت چیست یا نه.

Henri Charriere که به اشتباه برای قتل محکوم شده است ، در تلاش برای فرار از مستعمرات بدنام بدنام در جزیره شیطان ، رابطه ای بعید با زندانی دیگر و متقلب عجیب و غریب لویی ایجاد می کند.